[Knowlegde] How to Breed Betta Fish – WikiHow

0
431
loading...
[Knowlegde] How to Breed Betta Fish – WikiHow
5 trên tổng 4 bình chọn

How to Breed Betta Fish – Làm sao để nuôi cá chọi sinh sản

(Source: http://www.wikihow.com/Breed-Betta-Fish)

Loading...

Breeding Siamese Fighting Fish, or bettas, is a wonderful hobby. However, it’s not something to be taken lightly. If you have the abundant time, resources, knowledge, and commitment that breeding bettas demands, it can also be a rewarding experience.

 Nuôi Cá Chọi Xiêm, hoặc Bettas, là một thú vui tuyệt vời. Tuy nhiên, nó cũng không phải là quá dễ dàng. Nếu bạn có nhiều thời gian rỗi, nguồn lực, kiến thức và sự kiên trì trong việc nuôi cá chọi, thì đây có thể là một trải nghiệm đáng giá.
 

Part1

Setup and Choosing Bettas to Breed – Setup và chọn cá chọi để nuôi

 1. 1

  Learn as much as possible. When attempting to breed any animal, it is important to know as much as you can about the species. Research betta care and breeding. There are many great websites and books. More than 600 eggs can come from a single spawn, meaning that you could end up caring for more than 500 betta fish! You need to know beforehand what you want to get out of the experience.

  • Are you interested in genetics, breeding for show, or supplying a local pet store?
  • Or are you simply in love with bettas and want to take your hobby to the next level?
  • Breeding for show or supply is a big undertaking that will require a large investment of time, space, and money. Due to the high start up and supply costs, it is very difficult to make a profit breeding bettas, so this should not be your goal for some time.
   Hãy học nhiều nhất có thể. Khi cố gắng nuôi dưỡng bất kỳ loại động vật nào, sẽ là vô cùng quan trọng khi bạn hiểu về những loài đó. Hãy nghiên cứu việc chăm sóc và nuôi dưỡng cá chọi. Có rất nhiều sách và website tuyệt vời. Một lần cá đẻ có thể lên đến 600 trứng, điều đó có nghĩa là bạn có thể nuôi đẻ thành công đến 500 con cá chọi! Bạn nên tìm hiểu kỹ 1 chút nếu ko muốn phải trả giá nhiều
  • Bạn hứng thú việc cho sinh sản, nuôi làm cảnh, hoặc cung cấp cho các cửa hàng cá cảnh địa phương?
  • Hay bạn đơn giản là bạn chỉ yêu cá chọi và muốn có lên level thú vui này?
  • Nuôi cảnh hoặc cung cấp là một quyết định đòi hỏi việc đầu tư lớn về thời gian, không gian và tiền bạc. Do việc đầu tư ban đầu tương đối tốn kém, nên rất khó để kiếm lời từ việc nuôi cá chọi, vì thế đôi khi đây không phải là một mục tiêu tốt.

   

  Loading...
 2. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 01
  2
  Set up your permanent tanks. When you are ready to try breeding, you need to first prepare to bring your breeding pair home. Set up two tanks as shown in Set Up a Betta Tank. Be sure to cycle the water in both tanks before bringing home any fish.
   
   
  Set up bể nuôi. Khi bạn đã sẵn sàng để thử nuôi, bạn cần phải chuẩn bị mua một cặp cá về nhà. Hãy làm 2 bể như bên dưới để làm nhà cho cá chọi. Hãy chắc chắn việc chạy nước cả 2 bể trước khi mang cá về nhà.  
 3. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 02
  3

  Obtain a breeding pair. Bettas breed best when they are young, so you will have the most success if you find a reputable breeder either online or in your area to purchase a pair from. If you are able to find a breeder in your area, they can also be an invaluable source of information. Make sure the male and female are about the same size, and consider getting two pairs in case the first pairing doesn’t work out.

  Sở hữu một cặp đực cái. Cá chọi sinh sản tốt nhất khi chúng còn trẻ, vì thế muốn nuôi đẻ thành công bạn hãy tìm người cung cấp giống có danh tiếng online hoặc tìm ở khu vực của bạn. Nếu bạn có thể tìm người cung cấp giống ở khu vực của bạn, họ có thể có rất ít thông tin về nguồn gốc cá. Hãy chắc chắn con đực và con cái có cùng size, và hãy cân nhắc việc mua 2 cặp đề phòng trường hợp cặp đầu tiên sinh đẻ không thành công.

  • Most pet store bettas are too old to breed and their genetic background is usually unknown, but they can be a cheaper way to get started breeding and are more readily available than breeder fish.
  • If you choose to breed pet store fish, be aware that you may be unable to find buyers or homes for your fry, as most pet stores will not buy them. Because you don’t know what genetic traits you are mixing, you could end up with sickly or undesirable fry.
  • Hầu hết cá chọi ở các cửa hàng cá cảnh quá già để sinh sản và nguồn gốc của chúng thường là không được xác định, nhưng chúng có thể là cách bắt đầu rẻ hơn và sẵn sàng hơn so với cá giống
  • Nếu bạn chọn cá cả các cửa hàng cá cảnh, hãy cẩn thận vì bạn rất có thể sẽ chẳng bán được cá con cho ai, vì hầu hết các cửa hàng cá cảnh sẽ chẳng mua chúng. Bởi vì bạn chẳng biết nguồn gốc mà bạn mix cá, bạn sẽ có kể quả là những con cá con xấu xí hoặc bệnh tật.
   
   

Part2

Building the Conditions for Breeding – Thiết lập điều kiện để sinh sản

 1. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 03
  1

  Let them settle in. It’s best to have your bettas for a few months before you start breeding to allow them to adapt to their environment. Remember, however, that males breed best when they are no more than 14 months old. Plan to breed them when you have a long, uninterrupted stretch of free time.

  • Once you introduce the male and female, you will need to devote at least a few hours every single day for more than 2 months to caring for the pair and their young. Make sure you don’t have any vacations, business trips, or high-stress events coming up.
  1

  Hãy để chúng thích nghi. Tốt nhất là hãy nuôi cá chọi một vài tháng trước khi bắt đầu cho sinh sản để cho phép chúng thích nghi với môi trường. Hãy nhớ, cá đực làm giống tốt nhất là không già hơn 14 tháng tuổi. Hãy lên kế hoạch sinh sản khi bạn có thời gian trống dài và không bị gián đoạn.

  Loading...
  • Khi bạn chọn được con đực và con mái, bạn sẽ phải hy sinh vài tiếng một ngày trong vòng 2 tháng để chăm sóc cặp cá và con của chúng. Hãy chắc chắn bạn không vướng kỳ nghỉ, đi công tác hoặc các sự kiện căng thẳng
   
 2. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 04
  2
  Set up your breeding tank. The breeding tank should be 5–10 gallons (18.9–37.9 L) and be equipped with a removable divider, a few hiding places, an adjustable filter (such as a sponge filter with a gang valve), and a heater set to around 80 °F (27 °C). Never add gravel or other substrate to the breeding tank because the eggs will get lost when they fall to the bottom. Only fill this tank with 5″-6″ of water, and set it up where there are few distractions, such as other fish, bright colors, and human activity.
   
   
  Thiết lập bể sinh sản. Bể sinh sản nên có dung tích 5 – 10 gallons (18.9 – 37.9 L) và được trang trí bởi ngăn rời, một vài chỗ nấp và lọc phù hợp (dạng lọc sponge với van tinh chỉnh), cùng với một chiếc sưởi được set nhiệt độ tầm 80 đô F (27 độ C). Đừng để sỏi hoặc nền vào bể sinh sản bởi vì trứng có thể bị thất lạc khi chúng rơi xuống đáy. Chỉ nên để bể cao tầm 5″ – 6″ nước, và tránh để bị xao động như kiểu để gần các loài cá khác, quá sáng màu hoặc có nhiều hoạt động con người.
   
 3. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 05
  3
  Start feeding live food when you are ready to breed them. Live brine shrimp or blood worms are the best bet, but other worms, crickets, roaches, and other insects (cut up) will also work. It’s a good idea to raise these yourself or purchase them from a pet store or breeder to avoid the bacteria, dirt, and chemicals that wild insects could be carrying. If live food is unavailable, you can also try frozen or freeze-dried brine shrimp and blood worms.
   
  Bắt đầu cho ăn thức ăn tươi khi đã sẵn sàng cho cá chọi sinh sản. Tôm sống hoặc các loại giun đỏ là tốt nhất, nhưng các loại sâu, dế, côn trùng cắt nhỏ khác cũng rất tốt. Sẽ là ý hay nếu các bạn có thể tự nuôi chúng  hoặc mua ở các cửa hàng cá cảnh hoặc người chơi khác để tránh vi khuẩn, chất bẩn hoặc các loại hoá chất mà côn trùng tự nhiên có thể mang trên mình. Nếu không thể cung cấp thức ăn tươi, bạn cũng có thể trử thức ăn động lạnh hoặc tôm khô đông lạnh và giun đỏ.
 4. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 06
  4
  Begin raising fry food. Betta fry are very small, and only eat live food, so you will need a supply of very very small live food to feed them when they are ready. Start now to be sure you have a good supply in a few weeks when you need it. Microworms are probably the best food, but some breeders prefer infusoria or vinegar eels. Baby brine shrimp can also be fed, but only in moderation alongside another food source, as too much may cause swim bladder disorder.
   
  Bắt đầu nuôi cá con. Cá chọi bột rất nhỏ, và chỉ ăn được thức ăn tươi, vì thế bạn cần cung cấp các loại thức ăn tươi rất rất nhỏ để nuôi dưỡng chúng. Hãy bắt đầu từ bây giờ để chắc chắn rằng bạn có nguồn cung cấp tốt trong vài tuần khi bạn cần. Microworms (con mẻ) có lẽ là loại thức ăn tốt nhất, nhưng nhiều người chơi lại thích infusoria hoặc vinegar eels hơn. Trứng tôm cũng có thể được dùng làm thức ăn, nhưng nên cân bằng với các nguồn thức ăn khác, vì ăn nhiều quá có thể ảnh hưởng đến bong bóng của cá.
 5. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 07
  5

  Introduce the pair. When the live food cultures are going strong and the breeding pair has been eating live food for a week or two, you are ready to introduce your bettas. Move the male and female so they can see one another clearly, but are separated. You can either put their tanks next to each other, or introduce them to opposite sides of the tank divider in the breeding tank. It is essential that they are able to see each other before being put together to minimize the risk of serious injury.

  • Some breeders release males into an undivided breeding tank and use a clear plastic cup or oil lamp chimney to introduce the female. When using this method, the female should only be introduced for a few hours each day, as she is being contained in a very small space. Let them watch one another for a few days.
  • Some breeders then separate the pair for a few days before introducing them for a few more days, then proceeding to the next step.

  Cho bắt cặp. Khi nguồn thức ăn tươi đã trở nên dồi dào và cặp đôi bố mẹ đã ăn thức ăn tươi một hai tuần, bạn đã sẵn sàng để bắt cặp chúng. Hãy để cho con đực và con cái nhìn rõ nhau, nhưng vẫn tách riêng. Bạn có thể để 2 lọ cạnh nhau, hoặc để cho chúng nhìn thấy nhau thông qua 1 tấm ngăn vách của bể. Rất quan trọng để cho chúng nhìn thấy nhau trước khi thả chung để giảm thiểu nguy cơ bị thương nặng của cá.

  • Một số người thả cá đực vào một bể sinh sản không có vách ngăn và sử dụng một cái lọ nhựa hoặc nắp đèn dầu để bắt cặp cá cái. Khi sử dụng phương pháp này, con cái chỉ nên được cho nhìn thấy vài giờ mỗi ngày, bởi vì nó bị nhốt trong một không gian rất nhỏ hẹp. Hãy để chúng nhìn thấy nhau trong vài ngày. 
  • Một vài người chơi thì phân chia cặp đôi vài ngày trước khi cho chúng bắt cặp vài ngày sau, để chuẩn bị cho bước tiếp theo 
 6. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 08
  6
  Observe their behavior. Watch the bettas to see if they seem interested in one another. The male will swim around, displaying his fins, flaring and generally showing off. The female will display vertical bars on her body and will angle her head down submissively. Some aggressive displays are normal, but if they are flaring and trying to attack one another through the divider, do not put them together. Instead, it may be best to separate them and try again later, or try a different pair of betta. Some times the betta fish fight so it would be better if you take a little time to watch and wait.
   
  Quan sát hành vi. Hãy quan sát cặp đôi để xem chúng có thực sự hứng thú với nhau không. Con đực sẽ bơi vòng quay, phô diễn vây kỳ, căng người và thường hết sức phô trương. Con cái cũng xù hết cỡ và hướng đầu về phía con đực. Việc trình diễn một cách hiếu chiến là bình thường, nhưng nếu chúng có xu hướng tấn công thông qua tấm ngăn, thì không nên để chúng chung. Thay vì việc đó, nên tách riêng và thử tiếp, hoặc thử bắt cặp đội khác. Đôi khi cá chọi sẽ chọi nhau vì thế tốt hơn hết là nên dành thời gian để quan sát và chờ đợi.
 

 

Loading...

Part3

Breeding Your Bettas – Cho cá sinh sản

 1. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 09
  1
  Remove the divider. Once your male is ready to breed, he will build a large bubble nest which will take 2-3 days. When this happens, turn off the filter and release the female into the tank, but be sure to keep an eye on the pair. The male will probably bully her some, nipping at fins and chasing her around. This is ok as long as neither fish’s life is in danger. This courtship may last several hours or even days. Be sure there are plenty of hiding places for the female to escape the bullying, and check on the pair regularly to prevent serious injuries.
   
  Bỏ tấm ngăn. Một khi con đực đã sẵn sàng sinh sản, nó sẽ xây một tổ lớn trong 2 – 3 ngày. Khi điều này xảy ra, hãy tắt lọc và thả con cái vào bể, nhưng hãy để mắt đến cặp đôi này. Con đực có thể sẽ bắt nạt hoặc truy đuổi con cái vòng tròn. Sẽ vẫn là okie cho đến khi sự sống của cá bị đe doạ. Sự bắt cặp này có thể kéo dài vài giờ hoặc vài ngày. Hãy chắc chắn trong bể có nhiều chỗ trốn cho con cái để tránh bị bắt nạt và hãy kiểm tra cặp đôi này thường xuyên để ngăn ngừa chấn thương nặng.
   
 2. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 10
  2
  Let nature take its course. The male will finally get the female under his bubble nest and they will embrace. It may take a few embraces to produce eggs. Then the female will go into a ‘zombie-like’ state while the white eggs fall to the ground from her little white ovipositor. The male will swim down and scoop them up, putting them one by one into the nest. Some females will help with this once they recover, but others will eat the eggs, so watch carefully and remove her if she is eating them. They may embrace many more times, but eventually the female will stop releasing eggs.
   
  Hãy để tự nhiên dạy chúng bài học. Con đực cuối cùng sẽ dẫn được con cái xuống dưới tổ bong bóng và chúng sẽ cuộn vào nhau. Có thể sẽ cuộn nhau nhiều lần cho đến khi chúng đẻ trứng. Con cái sẽ ở trạng thái “zombie” khi những viên trứng màu trắng rơi xuống nền từ  lỗ đẻ ở hậu môn. Con đực sẽ bơi xuống dưới và ngập chúng, nhả chúng từng quả một vào tổ. Một số con cái sẽ giúp cứu trứng, nhưng nhiều con thì sẽ ăn trứng, vì thế hãy quan sát cẩn thận và thả cá cái ra chỗ khác nếu chúng ăn trứng. Chúng sẽ giao phối vào lần nữa, nhưng cuối cùng thì con cái cũng sẽ ngừng đẻ trứng
 3. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 11
  3
  Remove the female betta. Once the female is done releasing eggs, the male will bully her again, and she will hide. Gently scoop her out and put her into her own tank. Treat her tank with Maroxy to help her fins heal. It is a good idea to treat the breeding tank with Maroxy, too, to prevent fungus from killing the eggs.
   
   
  Thả cá cái ra chỗ khác. Khi con cái đã xong phần đẻ trứng, con đực sẽ lại bắt nạt con cái và buộc con cái phải trốn. Hãy nhẹ nhàng vợt cá ra ngoài và cho vào hồ riêng của nó. Hãy sử dụng 1 số loại thuốc như Maroxy để cho các vết thương cá mau lành. Một ý tưởng cũng hay là cho Maroxy vào bể sinh sản để ngừa nấm giết chết trứng.
 4. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 12
  4
  Leave the male in the tank until the fry can swim around . This will be about three days after hatching. Some breeders will not feed the male at all during this time. This is supposed to reduce the risk of the male eating the eggs and fry. Other breeders will feed him a small amount of food every second day. If you choose to feed him, do not be alarmed if he does not eat right away, but continue to offer the food, and gently remove uneaten food with a turkey baster. Keep the filter off to prevent any current from disturbing the fry, but keep the tank light on day and night.
   
  Hãy để cá đực trong bể cho đến khi cá con có thể bơi . Sẽ mất 3 ngày để trứng nở. Một số người nuôi cá sẽ không có cá đực ăn trong suốt thời gian này. Có thể lý do ở đây là để giảm thiểu nguy cơ con đực ăn trứng và cá con. Một số người nuôi khác sẽ cho nó ăn với lượng thức ăn nhỏ mỗi 2 ngày một. Nếu bạn chọn cho nó ăn, không cần quá lo lắng khi nó không ăn ngay, mà hãy tiếp tục mời loại thức ăn khác và nhẹ nhàng loại bỏ thức ăn thừa với vợt. Hãy tắt lọc để tránh việc gây phiền hà cho cá con, nhưng hãy để để bể sáng vào ban ngày và tối.

 

Part4

Caring for the Fry – Chăm sóc cá con

 1. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 13
  1
  Wait for fry to hatch. When the fry initially hatch they will hang from the bubble nest, and the male will replace any that fall. After a few days, the fry will begin “free-swimming,” swimming horizontally and venturing away from the nest. Before this, the fry will be feeding on what’s left of the egg yolk, and can not eat on their own.
   
  Hãy đợi cá con nở. Khi cá con bắt đầu nở chúng sẽ vẫn được giữ ở tổ bong bóng, và con đực sẽ nhả thêm bong bóng thay thế các quả bị vỡ. Sau vài ngày, cá con sẽ bắt đầu có thể tự bơi, bơi ngang và thoát ra khỏi tổ. Trước khi có thể bơi, cá con sẽ tiêu thụ thức ăn từ trứng vì chúng chưa thể ăn được, 
 2. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 14
  2
  Remove the male from the tank, being very careful not to net any fry. He can return to his normal routine and feeding schedule. If he is still looking ragged from the courtship, add some Maroxy to help him heal.
   
  Thả cá đực ra khỏi bể, cẩn thận không vớt nhầm cá con. Nó có thể dễ dàng để trở lại chu kỳ ăn uống thông thường. Nếu chúng có bị xước vây trong quá trình sinh sản, hãy dùng 1 ít Maroxy để nó mau lành
 3. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 15
  3

  Feed the fry. As soon as you remove the male, feed the fry a small portion of live microworms. Feed twice a day, and watch closely to see how much is eaten. If live microworms are still present when it is time for the next feeding, you can skip it since the fry still have food. If you see many dead microworms, you are overfeeding, so cut back on the portions. Fry need to be fed very small, living food such as,

  • Infusoria: These will feed the fry for their first week of life;
  • Microworms: you will need to buy a starter culture, after that you never have to buy them again. Good for fry 3-40 days old;
  • Baby Brine Shrimp: These are easy to hatch and are the easiest to control how much to feed, but feeding to much will result in swim bladder disorder;

  Cho cá con ăn. Ngay khi bạn tách cá đực ra, hãy cho cá con ăn với một lượng thức ăn nhỏ, chủ yếu là microworms. Hãy cho ăn 2 lần 1 ngày, và quan sát kỹ xem chúng ăn bao nhiêu. Nếu microworms tươi còn thừa, bạn có thể cho ăn giãn ra. Nếu bạn nhìn thấy nhiều microworms chết, hoặc cho ăn quá nhiều, hãy cắt giảm khẩu phần. Cá con rất cần cho ăn loại thức ăn nhỏ, ví dụ như

  Loading...
  • Infusoria: Nên cho ăn trong tuần đầu tiên của cá con
  • Microworms: Bạn chỉ cần mua loại nhỏ, sau đó bạn sẽ không phải mua nữa. Rất tốt cho cá 3 – 40 ngày tuổi.
  • Baby Brine Shrimp – Tôm bao tử: Rất dễ cho nở và là loại dễ kiểm soát liều lượng nhất, nhưng nếu cho ăn nhiều quá dễ làm cho mất cân bằng bong bóng cá.
 4. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 16
  4

  Give the fry time to grow. Keep the fry warm at 80 °F (27 °C) and cover the tank to prevent drafts and evaporation. Continue to feed increasing amounts of food. When the fry outgrow the breeding tank, they will need to be moved to a larger tank. Not all fry will survive the first few weeks, but if you see large numbers dying each day, you probably have a problem. Check temperature, chemical levels, and consider the possibility of treating for infections.

  • When the fry are a week old, turn on the filter, but restrict the flow with a gang valve so it is barely noticeable.
  • When the fry are two weeks old, begin performing small (10%) water changes every few days to keep the tank clean and free of dead food, but use a gentle siphon or turkey baster to prevent injuring the fry, and add clean water very slowly. You can begin turning off the tank light at night.
  • Over the next few weeks, gradually increase the flow of the filter, watching fry carefully to be sure they are strong enough to swim against the current.

  Hãy để cho cá con thời gian để phát triển. Hãy để cá ở nhiệt đố ấm 80 độ F (27 độ C) và đậy bể để tránh nước bị bốc hơi. Hãy cho cá ăn tiếp với lượng thức ăn tăng dần. Khi cá con bắt đầu lớn so với bể sinh sản, chúng cần được chuyển sang bể lớn hơn. Không phải cá con nào cũng sống sót trong những tuần đầu tiên, nhưng nếu bạn nhìn thấy lượng cá con chết nhiều mỗi ngày, có thể đã có biến. Hãy kiểm tra nhiệt độ, các hàm lượng hoá chất, và cân nhắc việc điều trị lây nhiễm. 

  • Khi cá con được một tuần tuổi, hãy bật lọc, nhưng hãy ngăn dòng với van chỉnh để không bị luồn quá mạnh. 
  • Khi cá con được 2 tuần tuổi, hãy bắt đầu thay nước (10%) mỗi vài ngày để đảm bảo nước sạch và không có thức ăn thừa, nhưng hãy dùng vòi nhỏ để nước vào từ từ tránh làm thương cá con. Bạn có thể bắt đầu bật tắt đèn bể. 
  • Trong những ngày tiếp theo, hãy từ từ tăng dòng lọc, theo dõi cá con cẩn thận để đảm bảo chúng có thể đủ sức bơi ngược dòng. 
   
 5. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 17
  Place the fry into grow-out tanks. By the time the fry are two weeks you should move them to at least a 20 gallon (75.7 L) tank. Make sure the temperature and water in the tank are the same as what the fry are used to. Fry are delicate — one slip up could result in them dying. If you used a half-filled five or 10 gallon (37.9 L) tank you can fill the tank up and move them when they are 4-5 weeks old.
   
   
  Thả cá con vào bể nuôi. Sau khi cá 2 tuần tuổi bạn có thể cho chúng vào bể ít nhất 20 gallon (75.7 L). Hãy đẩm bảo nhiệt độ và chất nước cùng chỉ số với bể sinh sản.

Part5

Nursing the Fry to Adulthood – Nuôi cá con trưởng thành

 1. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 18
  1
  Wean the fry off live food. When the fry are about a month old you can gradually start switching the fry to frozen and then freeze-dried and flake or pellet food. Make sure the food is crushed small enough for their tiny mouths. Offer small amounts, and wean them off the live food slowly. Always remove uneaten food.
   
  Hãy cai thức ăn khô cho cá con. Khi cá con đủ 1 tháng bạn có thể từ từ chuyển thức ăn sang dạng đông lạnh và sau đó là các loại thức ăn khô cũng như dạng lá. Hãy chắc chắn rằng thức ăn được nghiền nhỏ để có thể vừa mồm cá nhỏ. Hãy cho lượng nhỏ, và cai dần thức ăn tươi. Hãy luôn loại bỏ thức ăn thừa.
 2. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 19
  2

  Separate males. When the male fry begin fighting (anywhere from 5-8 weeks of age), it is time to remove them from the tank. Place them in individual tanks close to one another, as they can become depressed if suddenly isolated.

  Loading...
  • Males that are not fighting can be left with the females until they become aggressive.
  • Some males will refuse to eat the first day or two; try feeding them live food to stimulate their appetite.
  • Continue to separate out all male and aggressive fish as they become apparent. In the following days and weeks you will want to begin isolating the males with opaque dividers, as they will stress each other out, flaring and trying to attack the males in adjacent tanks.

  Tách cá đực. Khi cá đực con bắt đầu đánh nhau (5 – 8 tuần tuổi), đã đến lúc để tách chúng ra các lọ riêng. Hãy để chúng vào các bể riêng và để gần nhau, để chúng đỡ bị sốc khi bị cách ly đột ngột. 

  • Cá đức mà không đánh nhau có thể thả chung với cá cái cho đến khi chúng hung hăng hơn.
  • Một số cá đực sẽ từ chối ăn một hai ngày đầu; hãy cho chúng ăn thức ăn tươi để kích thích khẩu vị. 
  • Hãy tiếp tục lọc và tách riêng cá đực hung hăng. Trong những ngày và tuần tiếp theo bạn sẽ phân loại cá theo các tiêu chuẩn riêng.
   
 3. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 20
  3
  Decide the future of your spawn. If you are selling your fry, you will want to start contacting potential buyers. Most fry will begin to display their adult traits by 10-11 weeks, and you can begin to select the best fish for future breeding or take pictures to send to buyers. If you are trying to create a genetic line, you will only want to select the best few fish from each spawn to continue breeding, and sell or give away the others, or you will quickly find yourself with more bettas than you can possibly take care of.
   
  Hãy quyết định tương lai cá. Nếu bạn bán cá con, bạn sẽ muốn liên hệ được những người mua tiềm năng. Hầu hết cá con đều trưởng thành ở tuần thứ 10 – 11, bạn có thể chọn những cá thể xuất sắc nhất để chụp ảnh và rao bán. Nếu bạn muốn giữ làm giống, bạn sẽ chọn một số ít những con tốt nhất để tiếp tục cho sinh sản.
 4. [Knowlegde] How to Breed Betta Fish - WikiHow how to bred betta fish 21
  4

  Sexing Young Bettas. This takes time and experience to see; sometimes experienced breeders find themselves accidentally putting two males together.

  • Males have longer fins, however young males have short fins.
  • Males flare at each other. Females usually won’t, but females can be just as aggressive as males.
  • Females have an egg spot, which is located on her belly; this is where eggs are released during spawning.
  • Males blow bubble nests; if you jar a Betta and it blows a nest, it’s a male. However, some females also blow bubble nests, so be sure to double-check.

  Giới tính ở cá chọi nhỏ. Cần có kinh nghiệm và thời gian để xem; những người nuôi kinh nghiệm cũng vô tình cho 2 con đực bắt cặp để sinh sản ^^. 

  Loading...
  • Con đực có vây dài hơn, tuy nhiên con đực nhỏ thì vây kỳ cũng ngắn. 
  • Con đực thì xù lẫn nhau. Cá cái thì thường không, nhưng con cái có thể hiếu chiến với con đực.  
  • Con cái có chấm trứng, nằm ở trong bụng; đây là nơi trứng sẽ được thả ra khi thụ tinh. 
  • Cá đực thổi tổ bong bóng; nếu bạn nuôi 1 con cá chọi và chúng thổi tổ, chúng là con đực. Tuy nhiên, một số con mái cũng thích thổi tổ bong bóng, vì thế hãy check nhiều cách. 
Loading...